Algemene voorwaarden

“lezen is weten…”

 

Kendel-photography
Edisonstraat 15C
2723 RS Zoetermeer
Nederland
+31(0)6 145 01 295
kendel-photography@ziggo.nl
KvK: 67616089

 

Artikel 1. Definities
1.1 De fotograaf: Kendel-photography, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2 De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Opdracht: de dienst dat door de fotograaf geleverd zal worden.
1.4 Offerte: alle aanbiedingen van de fotograaf aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen Kendel-photography (hierna: de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt
(hierna: de klant).
1.6 Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
1.7 Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Toepassing
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2 Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotograaf slechts bindend als de fotograaf deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Fotograaf is toegestaan de algemene voorwaarden te wijzigen als zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toesturen. Als de nieuwe versie een ingrijpende wijziging heeft die nadelige gevolgen heeft voor de klant heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 3. Aanbod
3.1 Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een prijslijst, offerte of een
samenvatting van een mondelinge/schriftelijke bespreking waaruit blijkt welke op diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

3.2 Alle door de fotograaf genoemde bedragen voor een fotoshoot zijn inclusief BTW, inclusief nabewerking van een bepaald aantal foto’s, exclusief eventuele reis- en parkeerkosten. Alle op de website van de fotograaf vermelde bedragen en het aantal te leveren foto’s, evenals die vermeld op social media en/of in (mail)contact, zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.3 De fotograaf mag haar aanbod en/of prijzen wijzigen wanneer zij dit redelijk acht. Deze prijswijzigingen gelden niet voor de al gemaakte overeenkomsten/afspraken.

 

Artikel 4. Offerte

4.1 Een offerte is, tenzij anders overeengekomen, geldig tot 30 dagen na datum van verzending.

4.2 Wanneer de klant de offerte/het aanbod aanvaart dient dit schriftelijk te worden doorgeven aan de fotograaf.

 

Artikel 5. Aanvaarding van de opdracht

5.1 Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen is aan te passen.

5.2 De fotograaf kan een opdracht weigeren als na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotograaf onaanvaardbaar/onuitvoerbaar maken.

5.3 Bij acceptatie van de opdracht door de klant, wordt automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op de website en worden schriftelijk meegestuurd in de bevestiging van de fotograaf. Indien de klant zich hierin niet kan vinden dient dit binnen 5 werkdagen na datum van verzending kenbaar te worden gemaakt.

5.4 De opdracht wordt (indien het een opdracht betreft waar aanbetaling/vooraf betaling verlangd wordt) als aanvaard beschouwd zodra de (aan)betaling is voldaan.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

6.1 De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren in de stijl en kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

6.2 De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot. Zij is niet verantwoordelijk voor het kunnen aanbieden van minder foto’s of de verwachte kwaliteit dan normaal door omstandigheden zoals bijvoorbeeld (onverwachts) slecht weer of kinderen die niet op de foto willen.

6.3 Indien een bepaalde locatie voor de shoot gewenst is door de klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie, de toestemming om daar te mogen fotograferen en de eventuele bijbehorende kosten, tenzij anders is overeengekomen.

6.4 Indien de klant een fotoshoot in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dat niet toelaten, kan er uitgeweken worden naar de studio of kan de afspraak verzet worden naar een andere datum. De keuze is aan de klant. De studio is niet geschikt voor grotere gezelschappen dus in dat geval zal de afspraak altijd worden verzet.

 

Artikel 7. Levering

7.1 De fotograaf hanteert geen standaard levertijd, getracht wordt binnen 1 week de keuze galerij op te leveren en de definitieve foto’s binnen 2 weken nadat de bestelling is doorgegeven. Dit is afhankelijk van de drukte. Echter is de fotograaf niet verantwoordelijk als de levertijd langer wordt door onverwachte omstandigheden en/of overmacht.

7.2 Indien de klant de foto’s binnen een bepaalde periode wil ontvangen kan er een spoedaanvraag worden gedaan tegen een meerprijs. Echter is dit alleen mogelijk als de agenda van de fotograaf dit toelaat.

7.3 De fotograaf levert de foto’s digitaal in hoge resolutie jpg bestanden. De fotograaf levert geen onbewerkte en/of RAW-bestanden af aan de klant.

7.4 Levering van de foto’s geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende opdracht.

7.5 De foto’s worden in overleg geleverd in kleur en/of zwart/wit.

7.6 Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, via ‘Pixieset’. Na elke fotoshoot worden de beste foto’s geselecteerd en licht bewerkt. Deze foto’s worden beveiligd met een wachtwoord in een Pixieset galerij gezet. Via deze galerij kunnen eenvoudig de foto’s gekozen worden gekozen die de klant graag wil ontvangen. Na verdere bewerking kunnen de definitieve foto’s vanuit de galerij uiteindelijk worden gedownload.

7.7 De galerij in Pixieset blijft 3 maanden actief en in die periode kunnen de foto’s gedownload worden. Hierna zal de galerij verwijderd worden en kan er alleen een nieuwe galerij aangemaakt worden tegen administratiekosten. De foto’s worden 2 jaar bewaard, daarna zullen ze niet meer op te vragen zijn.

 

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De fotograaf stuurt na afloop van de fotoshoot een digitale factuur aan de klant met het door de klant verschuldigde bedrag.

8.2 De betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

8.3 Levering van de foto’s geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.

8.4 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

8.5 Voor bepaalde diensten dient een aanbetaling te worden gedaan. De opdracht is pas definitief als de aanbetaling voldaan is.

8.6 Voor mini shoots dient het verschuldigde bedrag vooraf te worden gedaan om de opdracht definitief te maken.

8.7 Cadeaubonnen dienen voor aflevering betaald te worden.

 

Artikel 9. Wijziging en Annulering

9.1 Opdrachten kunnen tot 1 week van tevoren kosteloos worden gewijzigd/geannuleerd.

9.2 Bij wijzigingen/annuleringen binnen 1 week voor de opdracht zullen kosten in rekening worden gebracht. (Bedrag is afhankelijk van de opdracht)

9.3 Bij annuleringen binnen 24 uur voor de opdracht zal de fotograaf het afgesproken bedrag bij de klant in rekening brengen.

9.4 Wijzigingen/annulering door de klant is enkel schriftelijk mogelijk.

9.5 Wijzigingen/annuleringen van een fotoshoot op een buiten locatie i.v.m. slechte weersomstandigheden worden niet geaccepteerd aangezien er andere opties worden aangeboden. Mocht de klant de opdracht willen wijzigen/annuleren zijn punten 9.1 en 9.2 van toepassing.

9.6 Bij het niet op komen dagen van de klant zal de opdracht volledig in rekening worden gebracht. Opdrachten die al betaald zijn zullen niet terug worden betaald en voor opdrachten die nog moeten worden betaald zal schriftelijk een factuur worden gestuurd.

9.7 In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de fotograaf de mogelijkheid een opdracht te annuleren of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en/of familieomstandigheden. De fotograaf zal dit zo spoedig mogelijk aan de klant kenbaar maken. Indien mogelijk zal er een nieuwe datum worden overeengekomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant en wordt de overeenkomst ontbonden.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de fotograaf.

10.2 De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

10.3 De fotograaf is niet aansprakelijk voor verlies/diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een shoot op locatie of in de studio.

10.4 De fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die de fotograaf aan de klant geleverd heeft. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden. (zie artikel 7.7)

10.5 De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die de klant bij andere bedrijven besteld.

10.6 De fotograaf is verplicht het benodigd materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal waarbij sprake is van overmacht. Indien bijvoorbeeld een SD-kaart kapotgaat voordat de foto’s geleverd zijn, kan de opdracht wel kosteloos opnieuw worden gedaan. Fotograaf is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 11. Klachten

11.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een
factuur dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
11.2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
11.3. Klachten na de termijn vermeld onder punten 11.1 en 11.2 worden niet meer in behandeling genomen.
11.4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12. Auteursrecht

12.1 De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
12.2 De klant geeft, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk wordt aangegeven dat men dit niet wenst, de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
12.3 De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale mediakanalen of elders op internet.
12.4 Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect.) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
12.5 De digitale bestanden geven de klant het recht voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
12.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
12.7 Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade, met een minimum van €250,00.

 

Artikel 13. Portretrecht

13.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven onder punt 12.2 (Auteursrecht).
13.2 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 14. Cadeaubonnen

14.1 Kendel-photography biedt gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

14.2 Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden met teruggaaf van betaling.

14.3 Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

14.4 Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uiterste datum wordt duidelijk op de bon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.

14.5 Een cadeaubon is niet te combineren met eventuele acties.

14.6 Cadeaubonnen dienen voor aflevering betaald worden.

 

Artikel 15. Wijzigingen algemene voorwaarden en website

15.1 De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2 Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.
15.3 De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

 

 

Contact

Kendel-photography

Edisonstraat 15C

2723 RS Zoetermeer

06-14501295